САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО: Мөнгө угаах гэж юу вэ?

Мөнгө угаах гэж юу вэ?