САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО: Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах гэж юу вэ?

Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах гэж юу вэ?